kiállítói szabályzat

Jelen Kiállítói szabályzat célja, hogy a EgZoo Mania Budapesti Egzotikus Állat Vásár és Kiállítás (Rendezvény szervezője / Üzemeltető: NEW PERSPECTIVE Kft., székhely: 8200 Veszprém, Viola utca 2., cégjegyzékszám: 19-09-518611 adószám: 14763975-2-19, képviseli: Gyurkó Krisztián ügyvezető, továbbiakban: Rendezvény) részt vevő kiállítók értesüljenek a rendezvény érintő legfontosabb szabályokról.

Az EgZoo Mania Budapesti Egzotikus Állat Vásár és Kiállítás az állatkiállítói és állatkereskedői szakma publikus fóruma. Ezen az eseményen az érdeklődők különböző állatfajokat ismerhetnek meg tenyésztői, illetve hobby tartási oldalról egyaránt. Magyarországon is egyre többen érdeklődnek az egzotikus és különleges állatfajok iránt, ezért és az állatok iránti  szenvedélyünkből született meg ez az esemény.

A jogszabályoknak való maradéktalan megfelelés és a felelős állattartás szem előtt tartásával az alábbi kiállítói szabályzatot hoztuk létre, amely a kiállító és a rendezvény üzemeltetője között létrejött szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Jelen szabályzatban foglaltak betartására a kiállítók, illetve a rendezvény során a kiállítókkal közreműködő személyek kötelesek.

I. Kiállított és/vagy értékesítésre szánt állatokkal kapcsolatos szabályok

  1. Kizárólag azok a kiállítók értékesíthetnek az EgZoo Mania Expoján, akik regisztráltak, egyedi megállapodást kitöltötték és aláírták, valamint a díjbekérőn feltüntetett összeget a megadott fizetési határidőn belül teljesítették.

  2. A rendezvényen kizárólag a hatályos jogszabályok (41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról, 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről) által engedélyezett állatok, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelően tarthatóak és értékesíthetőek.

  3. Az EgZoo Manian nem kerülhet kiállításra, sérült, beteg, alultáplált állat. A kiállító felelőssége, hogy kizárólag egészséges állatot értékesítsen. Ezt a rendezvény hivatalos állatorvosa ellenőrizheti a rendezvény ideje alatt.

  4. A kiállítói dobozokon/ketreceken fel kell tüntetni a faj rendszertani nevét és nemét. Az állatokat zárható, jól szellőző, megfelelő méretű és aljzatú tároló dobozokban/ketrecekben kell tartani. Különböző fajú állatokat tilos egy dobozban/ketrecben tartani! Az állatok állapotát folyamatosan figyelemmel kell kísérni, indokolt esetben el kell távolítani a kiállítói felületről. Amennyiben a kiállítói dobozokban/ketrecekben ürülék keletkezik azonnal el kell távolítani! Az állatok számára a megfelelő páratartalmat biztosítani kell, ehhez az Egzoo Mania szervezői előzetes igények alapján vizet készítenek az asztalokhoz. Az állatokat csak kézfertőtlenítés után és a tulajdonos jelenlétében lehet kivenni a tároló dobozokból/ketrecekből, visszahelyezés után a kézfertőtlenítést meg kell ismételni. Az állatok értékesítésekor, minden esetben a helyes tartási feltételekről tájékoztatni szükséges a vásárlót.

  5. Felhívjuk a figyelmet a veszélyes állatokra vonatkozó jogszabály betartására. 85/2015. (XII. 17.) FM rendelet a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól. Az Expo területére veszélyes állatok, továbbá skorpiók összes fajának (Scorpiones spp.) és szkolopendrák összes fajának (Scolopendromorpha spp.), behozatala és árusítása szigorúan tilos.

  6. Az eseményen kiállított és értékesített állatokért, növényekért és egyéb termékekért a rendezvény szervezői felelősséget nem vállalnak, azokért kizárólag a kiállító felel.

II. Bérelt asztalokkal kapcsolatos információk

  1. A kiállítók a teherportán keresztül tudnak behajtani a Vasúttörténeti Park területére a belső parkolóba. A közvetlen ki- és bepakolás idejére az Orient Csarnok oldalán található ki- és bejárathoz tudnak felsorakozni. A ki- és bepakolás után ebben a belső parkolóban tudnak ingyenesen tartózkodni a kiállítás ideje alatt.

  2. Érkezés után, a bepakolás megkezdése előtt a csarnokban található regisztrációs asztalnál kell átvenni a rendezvényen való részvételhez szükséges kiállítói karszalagokat, a bérelt terület építését csak azután kezdheti meg. A regisztrációs asztalnál kell a kiállított és árusított állatok listáját – fajnév és darabszám pontos megjelölésével – leadni. A helyszíni állatorvos (dr. Tóth Szabina) 7.00 – 10.00 között, a rendezvény megkezdése előtt látogatja meg a kiállítói asztalokat és ellenőrzi a leadott lista alapján az állatokat.

  3. 6:00-tól lehet megkezdeni az árusítóhelyek építését 10:00-ig be kell fejezni. Az árusítóhelynek a kiállításon forgalmazni kívánt árukkal való feltöltését 10:00-ig el kell végezni, ezt követően áru nem hozható be a kiállítás területére.

  4. A rendezvény 18:00 óráig tart, csak ezután kezdődheti meg a kereskedő az asztalok lebontását.

  5. A kiállító a bérelt asztalokat legkésőbb 20:30-ig köteles rendezett, eredeti állapotukban visszaszolgáltatni.

  6. A kiállítók egyedi karszalagot kapnak. A kiállítói karszalagokat csak a kiállítók, illetve a hozzájuk tartozó munkatársak viselhetik. A kiállítói karszalagok tovább nem értékesíthetők. 1-2 bérelt asztalra két kiállítói karszalag jár, 3-4 asztalra három, 5-8 asztalra négy, 9 asztal felett öt kiállítói karszalagot biztosítunk. Amennyiben további karszalagokra tart igényt, azt a helyszínen, a regisztrációs asztalnál 3000 Ft/db áron megvásárolható. A kiállító a karszalagot a rendezvény teljes ideje alatt köteles viselni, mert ez jogosítja fel őt arra, hogy bármely be- és kijáratot használva szabadon mozoghasson.

  7. A kiállító a szerződés aláírásával beleegyezik, hogy a eseményről, és a szervező előzetesen publikálhat a social media felületein, és az eseményről hangi és képi anyagokat rögzíthet.

  8. A szervező által a Csarnokban biztosított eszközöket a bérlő csak a rendezvény ideje alatt használhatja, azokat a rendezvény végén hiánytalanul, az átadáskori állapotában köteles visszaszolgáltatni. Ellenkező esetben a szervező jogosult kártérítési követeléssel élni.

  9. A csarnok területén tilos az alkohol és drog árusítása, terjesztése, használata. Dohányozni kizárólag a park kijelölt területein engedélyezett. Alkohol fogyasztása kizárólag a food truck előtt kijelölt helyen lehet.

  10. Illuminált és drog hatása alatt álló személyeket a szervező jogosult a Vasúttörténi Park teljes területéről kizárni.

  11. A kiállító a szerződés aláírásával elfogadja és betartja a hatósági előírásokat beleértve Vasúttörténeti Park tűzvédelmi, rendészeti, biztonsági, vagyonvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi szabályzatait.

  12. A kiállító a bérelt asztalok árát átutalással, díjbekérő ellenében egyenlíti ki a fizetési határidő betartásával.

  13. Az asztalok bérleti díja kedvezményesen bruttó 11000 Ft/asztal 2024.05.05-ig való foglalás esetén, az akciós időszak után beérkezett foglalások bruttó 13000 Ft/asztal. Asztal méret: 220cm x 70cm.

  14. Az asztalok beosztása a regisztrációs sorrend és megbeszélés alapján történik.

  15. Bármelyik fél jogosult a rendezvényt megelőző 15. naptári napig írásban felmondani a szerződést, ebben az esetben a kifizetett bérleti díj teljes egészében visszajár. Amennyiben a kiállító a rendezvényt megelőző 15. naptári napon belüli mondja le a részvételt, akkor a bérleti díj nem téríthető vissza. A foglalás, csak a pénzügyi kiegyenlítést követően válik érvényessé.

  16. A Felek mentesülnek a fentiekben meghatározott kártérítési kötelezettségük alól, ha a károkozó fél hitelt érdemlően bizonyítja, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit önhibáján kívüli, a jelen szerződés megkötésének időpontjában előre nem látható, a károkozó fél érdekkörén kívül eső elháríthatatlan ok miatt nem tudta teljesíteni és a teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. (vis maior) A fenti körbe tartozó oknak tekinthető kimentési ok lehet különösen, de nem kizárólagosan a közúti baleset, járhatatlan útviszonyok, orvosilag igazolt súlyos betegség, illetve minden olyan váratlan esemény, mely általa nem befolyásolhatónak minősíthető. Vis maior esetén az erre hivatkozó fél késedelem nélkül köteles értesíteni a másik Felet a vis maior tényéről, természetéről és az akadályoztatás mértékéről.

III. Egyéb rendelkezések

  1. Az értékesítés a EgZoo Mania ideje alatt, csak az Orient csarnokban történhet, a rendezvény területén kívül történő tranzakciókért az EgZoo Mania felőséget nem vállal.

  2. A New Perspective Kft. nem vállal felelősséget az EgZoo Mania rendezvényen zajló adás-vételekért, és az értékesített termékek, állatok, növények és egyéb eszközöt, stb. minőségéért, élettartamáért. A kiállítónak magának kell gondoskodnia a magyar jogszabályok betartásáról, az értékesítéssel kapcsolatos adózási kötelezettségeiről és az ehhez szükséges dokumentumok beszerzéséről és a helyszínen való meglétéről.

  3. A rendezvényen kiállítók kötelesek felelősséget vállalni saját személyzetéért és az általuk okozott károkért a kiállítás teljes ideje alatt, beleértve a be- és kipakolást is.

  4. Az EgZoo Mania ideje alatt a Vasúttörténeti Park teljes területén reklámanyagok csak előzetes engedéllyel terjeszthetők és függeszthetők ki.

  5. Az EgZoo Mania csapata mindent megtesz azért, hogy mind a kiállítók, mind a vásárlók elégedetten távozzanak az eseményről. Ennek érdekében promóciókkal, reklámokkal és helyszíni szolgáltatások tárházával igyekszik minél több érdeklődőt az eseményre invitálni.

Kedves Iskolaigazgató!
Kedves Osztályfőnök!
Kedves Tanulók !

PÁLYÁZAT

Nyerj az iskoládnak egzotikus állatbemutatót az EgzooMania jóvoltából vagy akár az osztályod részére a 2024.06.09- én tartandó nemzetközi egzotikus állat vásár és kiállításra belépőjegyeket!

A legjobb pályázatot benyújtó osztályok részére a nyeremények:

A 2. és 3. helyezett nyereménye: egy 45 perces interaktív állatbemutató, egzotikus állatokkal és állatokról, melyet Demeter Attila a Turazoo miniállatkert tulajdonosa tart személyesen a nyertes osztályok részére.

Az 1. helyezett nyereménye: a teljes osztály részére belépőjegy a 2024.06.09- én tartandó nemzetközi EgZoo Mánia egzotikus állat vásár és kiállításra, melyet a Magyar Vasúttörténeti Park 70.000 négyzetméternyi élményparkjában található Orient Csarnokban rendezünk meg.

Pályázat részletei:

 • Alsó tagozat részére: készítsetek egy rajz montázst a Föld napja alkalmából. Mit tudtok Ti gyerekek tenni azért, hogy zöldebb és tisztább legyen a bolygónk. Hogyan képzelitek el a Földünket 25 év múlva? A pályaműveket minimum A3-as méretben készítsétek el. Dokumentáljátok fotókkal is a közös munka pillanatait!
 • Felső tagozat részére: készítsetek egy 2-3 perces vicces videót az osztályoddal közösen, melynek szereplői legyenek az egzotikus állatok.

Leadási határidő: 2024.04.30.

E-mail cím: hello@egzoomania.com tárgyban tüntessétek fel” pályázat” jeligét.

Kerüljön feltüntetésre:

 • az iskola neve
 • az osztály
 • az osztályfőnök neve
 • az osztály létszáma

A legjobb pályaműveket az EgzooMania oldalain is megjelenítjük az iskola megjelölésével valamint a 2024.06.09– én megrendezésre kerülő rendezvényünkön is megtekinthetők lesznek.

A pályázatok elbírálása 2024.05.07-ig.

A pályázatokat az Egzoo Mánia főszervezője és csapata valamint Demeter Attila Turazoo miniállatkert tulajdonosa bírálja el.

Szeretettel várjuk a pályaműveiteket!

Jó munkát!
Az EgZooMania csapata

 

 

TERVEZÉS ALATT...

Köszönjük foglalását, hamarosan felvesszük Önnel a kapcsolatot!

HAMAROSAN...

PROGRAM

09.30 - 10.00

Előadás címe:
Tojok rá… A házi praktikák határai tojásrakási problémák esetén

Előadó:
Dr. Ziszisz Árisz

Előadás címe:
Snake Brake

Előadó:
Turbéki-Wertán Dorka

Előadás címe:
Mouse – Penthouse

Előadó:
Turbéki-Wertán Dorka

Előadás címe:
Basszus, megmart!

Előadó:
Dr. Zacher Gábor

Előadás címe:
Milyen állatot tarthatsz otthon?
Egzotikus állatok védelme 2023

Előadó:
Dr. Vetter Szilvia

Előadás címe:
Mit tanulhatunk az állatoktól?

Előadó:
Csirmaz Luca

Előadás címe:
Új állat a gyűjteményben,
avagy állategészségügyi kérdések
állomány bővítés esetén

Előadó:
Dr. Ziszisz Árisz

Előadás címe:
Történetek az egzotikus – állatok állatorvosától

Előadó:
Dr. Kertész Péter

Előadás címe:
Kötődésről ember és állat között

Előadó:
Antal Gábor

Előadás címe:
A rágcsálók és a nyulak tartásának titkai

Előadók:
Dr. Sipos Ditta – Dr. Vakula Tímea

Előadás címe:
Hogyan járjunk el helyesen, ha sérült vadállatot találunk?

Előadó:
Dr. Tóth Szabina

Előadás címe:
Állatbemutató

Előadó:
Demeter Attila

A programváltozás jogát a szervezők fenntartják!

Üdvözöllek az
egzotikus állatok és hüllők
budapesti Expoján az
EgZoo Manián!

A rendezvény életre hívását nem más motiválta, mint szenvedélyünk az egzotikus állatok iránt!
Célunk, hogy közelebb hozzuk ezeket a különös és lenyűgöző állatokat mindenkihez.
Fontosnak tartjuk a felelős állattartást, ezért az Expon minden feltételt biztosítunk, hogy a lehető legjobb körülmények között tarthasd a kis kedvenced.
Nem csupán egy Expot kínálunk, hanem egy élményekkel teli, tartalmas programokkal gazdag eseményt.A több, mint 3000㎡-es területen, 150-nél is több kiállító részvételével tervezett vásáron.
Megismerheted és megvásárolhatod a legkülönlegesebb fajokat, miközben tapasztalt tenyésztőktől és szakértőktől, illetve elismert előadóinktól sajátíthatsz el tudást az állattartással kapcsolatban.
Izgalmas és szórakoztató élményekkel várunk.
Látogatóinknak lehetősége nyílik a Vasúttörténeti Park teljes egészét megismerni.
Ha megéheznél különleges streetfood élményekkel várunk.

Találkozzunk az EgZoo Manián!

Asztalfoglalás

Ár: 13.000Ft vagy 35€ / asztal

Asztal méret: 220cm x 70cm

>Kiállítói szabályzat megtekintése<

Személyes információk megadása
Céges információk megadása
Asztal információk megadása